บุคลากรของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ชื่อ- สกุล

ตำแหน่ง

E-mail

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  โตวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันฯ prawit.t@psu.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย สิทธิเจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันฯ sittiben@gmail.com
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิจ  กิตติธรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ jawanit@gmail.com
4 ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ อาจารย์ siriporn.pra@psu.ac.th
5 ดร.มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง อาจารย์ manasawan.s@psu.ac.th
6 อ.กรอร วงศ์กำแหง อาจารย์ koraon.w@psu.ac.th
7 นางภัทรา  ปรีชาวีรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป pattra.p@psu.ac.th
8 นางพิไลวรรณ  ประพฤติ นักวิจัยชำนาญการ pilaiwan.p@psu.ac.th
9 นายเอกรักษ์  ใฝ่บุญ เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ aekkarak.f@psu.ac.th
10 นางสาวสาลินี ทองจืด นักวิชาการการเงินและบัญชี salinee.t@psu.ac.th
11 นายอนาวิน สะแมแอ นักวิชาการศึกษา mungservice@gmail.com
12 Mr.Tawisak Ruksuwan Server Admin tawisak.ruksuwan@gmail.com

ศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์  074-282320-9 074-282330-4 
โทรสาร  074-212782

 

>> ทำไมต้อง KM
     
 ประโยชน์ของ DSS
      MIS คืออะไร
      เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ GIS
      การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    
      ลุ่มน้ำคืออะไร
      เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
      GIS ทำงานอย่างไร
      GIS Concept

 

 

 

 

 

 

 

Design by : สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่