ภาพรวมการทำงานระบบ SLB_RMC

การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย SLB_RMC  รายละเอียดเบื้องต้นของข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆผู้ใช้ทั่วไปสามารถสืบค้นได้โดยไม่จำเป็นต้อง Login

การเรียกใช้งาน  ในการใช้งานได้เน้นพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ดีกับ Internet Explorerโดยเฉพาะ Internet Explorer 8 ขึ้นไป 

การสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการผ่านระบบงาน และสามารถใช้งานทันที การเพิ่มและการแก้ไขข้อมูลงานวิจัยใหม่ ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น 

การตรวจสอบข้อมูล  ให้สิทธิเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเท่านั้น เนื่องด้วยความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล/หลักฐานการวิจัยต่างๆ ก่อนการเผยแพร่ 
แต่หากท่านนักวิจัยและหรือคณะหน่วยงานเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาได้แจ้งไปยัง

ศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์  074-282320-9 074-282330-4
โทรสาร  074-212782

เพื่อจักได้ดำเนินการปรับแก้ข้อมูลให้มีความถูกต้องต่อไป

 

>> ทำไมต้อง KM
      ประโยชน์ของ DSS

      MIS คืออะไร
      เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ GIS
      การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    
      ลุ่มน้ำคืออะไร
      เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
      GIS ทำงานอย่างไร
      GIS Concept

 

 

Design by :สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่